Discurs al Parlament letó en defensa de Catalunya, al plenari de 23.01.2014

77972_10201823543364861_1129173286_oTRADUCCIÓ: Discurs al Parlament letó en defensa de Catalunya (Publicat: 28 gener 2014 10:39 PST)

Honorable Ministre, Benvolguts col·legues!

Hi ha un altre aspecte important que m’agradaria cridar la seva atenció en el debat d’avui sobre la política exterior.

La política exterior del nostre país ha de reflectir i respectar el principi més important de la democràcia. És el principi que ens ha permès establir el nostre propi estat de Letònia, és el principi de l’autodeterminació de les nacions. És la base jurídica fonamental, la imparcialitat inherent que va determinar que l’estat creat pels letons serà independent i lliure.

Avui, a l’Europa del segle 21, hi ha una nació que durant centenars d’anys ha confirmat la seva nacionalitat per les seves profundes arrels històriques i culturals, el seu propi llenguatge i una identitat única. Igual que les nacions bàltiques el 1989, el setembre passat aquesta nació es van donar la mà al nom d’un noble i bell somni – el seu propi estat independent. 1,6 milions de persones van formar una cadena viva de gairebé 500 quilòmetres per anunciar al món: “Volem fer realitat el nostre dret bàsic – dret a la lliure determinació de la nostra nació.” Fins i tot a l’Europa del segle XXI hi ha persones que dubten d’aquests drets ..

Estic parlant dels catalans, el parlament elegit democràticament ha anunciat un referèndum sobre la independència el 9 de novembre d’aquest any. La Universitat de Georgetown altament estimada ha nomenat aquest un dels esdeveniments de política exterior més importants de 2014.

Espero que tots els meus companys de feina al Saeima han rebut el llibre titulat Catalunya Calling: El món ha de saber .

És important per a nosaltres saber que l’idioma català no és un dialecte de l’espanyol, sinó que és tan diferent de l’espanyol com l’italià o el francès és. És la novena llengua europea més parlada, i la llengua materna de més de 7 milions de catalans. Els països bàltics són els més ben qualificats per simpatitzar amb l’experiència catalana. De la mateixa manera que hem patit sota els règims de Stalin, i altres dirigents comunistes, durant el regnat del dictador espanyol Franco, molts catalans van ser empresonats, executats, prohibit d’usar la seva llengua materna, i els seus intel•lectuals més brillants van ser forçats a l’exili.

Per tant, Letònia ha de donar suport al principi de la nació catalana, que espera que Europa entengui i respecti la seva voluntat democràtica per determinar el futur de la seva nació per si mateixos. Així com era crucial per a nosaltres, els letons, saber en aquells temps que teníem amics al món donant suport als nostres esforços, avui, és igual d’important pels catalans saber que ells també tenen amics – l’estat de Letònia -.

Nosaltres no els estem dient com i què han de votar, perquè això serà de la seva elecció i només d’ells. No obstant, hem de defensar de manera convincent el dret dels catalans a escollir.

Si voten a favor de tenir el seu propi país amb un estat independent, llavors Letònia l’ha de reconèixer immediatament. No podem ser tan covards com moltes superpotències que, lamentablement, dubtaven a reconèixer Letònia al 1991.

Letònia ha de ser tan valent com Islàndia, que va ser el primer a reconèixer l’estat restaurat de Letònia. És la nostra obligació moral, i la responsabilitat. El dret a la lliure determinació de les nacions va ser la base sobre la qual vam fundar Letònia, i hem d’estar al costat de la nació català sobre aquesta qüestió, fent honor a la nostra pròpia història i als pares fundadors del nostre estat.

Insto al ministre d’Afers Exteriors de Letònia a adherir-se estrictament a aquesta posició en la representació del nostre país a l’estranger.

Gràcies!

Imants Parādnieks- Elegit MP (Millor Parlamentari) letó: Associació Nacional “Tots per Letònia” – “Per la Pàtria i la Llibertat / LNNK”

Versió en anglès

The speech at Parliament’s Foreign policy debates discussing „Minister’s of Foreign Affairs annual report on the accomplished and planned activities of the Country’s foreign policy and European Union issues”

At plenary session on 23.01.2014.

The translation from Latvian to English language – for Catalonian friends.

____________________________________________________________________

Honourable Minister,

Dear Colleagues!

There is another important aspect to which I would like to draw your attention in today’s debate on foreign policy.

Our country’s foreign policy must reflect and respect the most important principle of democracy. It is the principle which enabled us to establish our own state of Latvia – it is the principle of self-determination of nations. It is the fundamental legal basis, the inherent fairness of which determined that the state created by the Latvian people shall be independent and free.

Today, in the Europe of the 21st century, there is a nation that for hundreds of years has confirmed its nationhood by its deep historical and cultural roots, its own language and a unique identity. Much like the Baltic nations in 1989, last September this nation joined hands in the name of a noble and beautiful dream – their own independent state. 1.6 million people formed a living chain of almost 500 kilometres to announce to the world: “We want to realize our basic right – our nation’s right of self-determination.” Even in the Europe of the 21st century there are people who doubt these rights.

I am speaking about the Catalonians, whose democratically elected parliament has announced a referendum on independence on 9 November of this year. The highly-esteemed Georgetown University has named this one of the most important foreign policy events in 2014.

I hope that all my colleagues in the Saeima have received the book entitled Catalonia Calling: What The World Has To Know.

It is important for us to know that the Catalan language is not a dialect of Spanish; it is as different from Spanish as Italian or French is. It is the 9th most widely spoken European language, and the mother tongue for over 7 million Catalonians. The Baltic nations are the best qualified to sympathise with the Catalonian experience. Just as we suffered under the regimes of Stalin and other communist leaders, during the reign of the Spanish dictator Franco the Catalonian were jailed, executed, forbidden to use their native language, and their brightest intellectuals were forced into exile.

Therefore, Latvia must support on principle the Catalonian nation, which expects Europe to understand and respect its democratic desire to determine the future of their nation themselves. Just as it was crucial for us, Latvians, to know back then that we had friends in the world who supported our efforts, it is equally important today for the Catalonians to know that they also have friends – the state of Latvia.

We are not telling them how to vote, for that will be a their choice and theirs alone. However, we must convincingly defend the right of the Catalonians to choose.

If they vote in favour of having their own independent country, then Latvia must immediately recognise it. We cannot be as cowardly as many superpowers that regrettably hesitated to recognise Latvia in 1991. Latvia must be as brave as Iceland, which was the first to recognise the restored state of Latvia. It is our moral obligation and responsibility. The right of self-determination of nations was the basis upon which we founded Latvia, and we must stand with the Catalonian nation on this issue, thus honouring our own history and the founding fathers of our state.

I urge the Minister of Foreign Affairs of Latvia to strictly adhere to this position in representing our country abroad.

Thank you!

____________________________________________________________________

Imants Parādnieks

The deputy of 11th Parliament of Latvian Government’s forming fraction „Nacionālā apvienība „Visu Latvijai – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” (National Union “All for Latvia – For the Fatherland and Freedom /LNNK”)

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s